Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Nội dung sửa đổi được có hiệu lục thi hành từ ngày 01/01/2015.

thue-thu-nhap-ca-nhan

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Ngành Thuế thông báo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

Theo quy định hiện nay (từ 31/12/2014 về trước) thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13: Thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định căn cứ trên thu nhập chịu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu hoặc doanh thu tính thuế được xác định theo kê khai trừ chi phí kinh doanh; và cá nhân kinh doanh được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế và được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Từ ngày 01/01/2015, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế:

1. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

– Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Doanh thu tính thuế từ kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

– Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

– Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân: Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

– Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân: Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

3. Cụ thể về thuế, kê khai thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

a. Về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

– Đối tượng thực hiện là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

– Phương pháp xác định mức thuế:

Số thuế phải nộp 1tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế GTGT).

b. Về khai thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh:

– Hộ cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH ban hành (có biểu mẫu kèm theo).

– Cơ quan Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan, Hội đồng tư vấn thuế kiểm tra thực tế, đánh giá doanh thu hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhất là hộ kinh doanh hàng ăn uống, thương mại, dịch vụ, kinh doanh vận tải…để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế phù hợp với thực tế kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh;

– Cơ quan thuế (chi cục Thuế) dự kiến mức doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai tại Trụ sở UBND phường, xã, trụ sở các đội thuế, BQL chợ; đồng thời cập nhật đầy đủ số liệu về hộ, mức doanh thu, mức thuế của từng hộ vào dữ liệu Cục Thuế, Tổng cục Thuế. Qua kết quả tổng hợp ý kiến phản ánh về doanh thu, mức thuế khoán, Chi cục Thuế tổ chức họp tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường về doanh thu, mức thuế khoán của hộ, cá nhân kinh doanh năm 2015 chậm nhất là ngày 10/01/2015.

Căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra, biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tổng hợp ý kiến niêm yết công khai và chỉ đạo của Cục Thuế, Chi cục Thuế lập và duyệt sổ bộ thuế chậm nhất trước ngày 15/01/2015. Trên cơ sở bộ thuế đã được duyệt, Chi cục Thuế, Cục Thuế công khai thông tin hộ khoán thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế chậm nhất ngày 30/01/2015.

c. Chi cục Thuế rà soát các đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp kê khai trước đây, trường hợp đáp ứng yêu cầu của Luật Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện thành lập doanh nghiệp thì khai thuế theo mẫu 01/THKH đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên.

Từ ngày 01/01/2015 các hộ, cá nhân kinh doanh nộp TNCN không sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế. Vì vậy Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các hộ, cá nhân kinh doanh biết về việc không được sử dụng hóa đơn và tổ chức thu hồi hóa đơn đã bán cho hộ kinh doanh, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển sang đăng ký thành lập doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi của Tỉnh tại Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND và Quyết định 63/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm kế toán Hà Nội – Nơi hội tụ tinh hoa kế toán!