Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

ke-khai-thue-tncn

1. Xác định kỳ kê khai

Thuế thu nhập cá nhân có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

Doanh nghiệp có số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu trở lên thì kê khai thuế TNCN theo tháng.

Các doanh nghiệp còn lại kê khai thuế TNCN theo quý. ( tức là những công ty có số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hay phải nộp nhỏ hơn 50 triệu thì kê khai theo quý)

Các công ty kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

2. Hồ sơ kê khai thuế TNCN:

Hồ sơ kê khai thuế theo tháng hoặc quý là tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN. Trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế có 2 mẫu 02/KK-TNCN theo tháng và theo quý. Các bạn chỉ cần chọn đúng kỳ kê khai với doanh nghiệp mình, còn nội dung và cách làm là giống nhau.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN là tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN.

( Nếu là cá nhân tự quyết toán các bạn dùng mẫu số 09/KK-TNCN).

3. Công cụ kê khai:

Phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng Cục Thuế, phần mềm mới nhất HTKK

4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN.

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

– Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

– Quyết toán thuế: chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (nộp cùng báo cáo tài chính).

5. Thời hạn nộp tiền thuế.

– Nếu trong kỳ phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền sẽ giống với thời hạn nộp tờ khai như trên.