Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xủa lý các sai sót có thể xảy ra khi viết hóa đơn: sai số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng khi đã giao hóa đơn cho khách hàng và đã kê khai thuế.

Cách xử lý viết sai hóa đơn

Theo điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: “Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…”. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Dưới đây, Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội sẽ đua ra 2 tình huống sai sót cụ thể rồi chúng ta sẽ tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh:

Tình huống 1:

Công ty CP Kinh Việt mua 10 chiếc máy tính Acer của Công ty CP Nội Thất Đức Anh, đơn giá chưa thuế giá trị gia tăng: 11.000.000đ/chiếc, Hóa đơn số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014. Công ty CP Nội Thất Đức Anh đã thanh toán tiền hàng, đã nhận hóa đơn, nhận đủ hàng và đã kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đã nộp tờ khai tháng 01/2014 vào ngày 18/02/2014. Ngày 26/02/2014 Công ty CP Kinh Việt phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế. Giá chưa thuế GTGT ghi trong hợp đồng kinh tế là 10.000.000 đồng/chiếc.

CÁCH LÀM:

  •  Kế toán bên Công ty CP Nội Thất Đức Anh đã ghi sai đơn giá chưa thuế GTGT, tăng 1.000.000 đồng/chiếc.

Cách xử lý: Kế toán phải làm điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính Acer.

– Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên Công ty CP Nội Thất Đức Anh và Công ty CP Kinh Việt phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót bằng văn bản.

– Lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                               Ký hiệu: AB/14P

                              Liên 3: Nội Bộ                                     Số:    0000168

                                  Ngày 26 tháng 02 năm 2014

Đơn vị bán hàng:  Công ty CP Nội Thất Đức Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thanh Tâm
Tên đơn vị:  Công ty CP Kinh Việt
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơnvị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính Acer của HĐ số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014

Chiếc

10

1.000.000

10.000.000

            Cộng tiền hàng                                                                    10.000.000
       Thuế suất GTGT:   10%                                                               1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                 11.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn./.

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thanh Tâm

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không được ghi số âm.

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh

Bên bán: Công ty CP Nội Thất Đức Anh lập hóa đơn điều chỉnh và kê khai vào bảng kê bán ra của kỳ kê khai thuế tháng 02/2014

Bên mua: Công ty CP Kinh Việt kê khai vào bảng kê mua vào của kỳ kê khai thuế tháng 02/2014

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh giảm khi kê khai thuế  để giá trị của tiền hàng và tiền thuế trong ngoặc (…) có nghĩa là kê âm.

Tình huống 2

Công ty CP Kinh Việt mua 10 chiếc máy tính Acer của Công ty CP Nội Thất Đức Anh, đơn giá chưa thuế giá trị gia tăng: 11.000.000đ/chiếc, Hóa đơn số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014. Công ty CP Kinh Việt đã thanh toán tiền hàng, đã nhận hóa đơn, nhận đủ hàng và đã kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đã nộp tờ khai tháng 01/2014 vào ngày 18/02/2014. Ngày 26/02/2014 Công ty CP Nội Thất Đức Anh phát hiện sai về thuế suất thuế GTGT là 5% , thuế suất thuế GTGT của máy tính đúng là 10% trên hóa đơn sau khi đã kê khai thuế. 

CÁCH LÀM:

Kế toán phải làm điều chỉnh tăng thuế suất của máy tính Acer.

– Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên Công ty CP Nội Thất Đức Anh và Công ty CP Kinh Việt phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót bằng văn bản.

– Lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất của máy tính theo mẫu sau:

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                               Ký hiệu: AB/14P

                              Liên 3: Nội Bộ                                     Số:    0000168

                                  Ngày 26 tháng 02 năm 2014

Đơn vị bán hàng:  Công ty CP Nội Thất Đức Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thanh Tâm
Tên đơn vị:  Công ty CP Kinh Việt
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơnvị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế của máy tính Acer của HĐ số 0000068, ký hiệu: AB/14P, ngày 20/01/2014

            Cộng tiền hàng
      Thuế suấtGTGT:   10%                                                                   500.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   500.000

Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thanh Tâm

Thủ Trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh

Bên bán: Công ty CP Nội Thất Đức Anh lập hóa đơn điều chỉnh và kê khai vào bảng kê bán ra của kỳ kê khai thuế cho tháng 02

Bên mua: Công ty CP Kinh Việt  kê  khai vào bảng kê mua vào.

Chú ý: Để thể hiện là hóa đơn điều chỉnh tăng khi kê khai thuế thì tiền thuế để dương.  

Cột ghi chú: ghi tăng thuế suất thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01 năm 2014

Thầy Nguyễn Việt Anh – CN Long Biên