Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội gửi tới các bạn mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp và đơn vị bảo hiểm.

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………..……..……………………Sinh ngày……………………..………………….

Chức vụ:…………………………………….….. Vị trí công tác:……………………………………………….

Số CMTND:…………………………… Ngày cấp………………………….. Nơi cấp……………………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..………hiện đang công tác tại………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

…..

Xem thêm: Chế độ thai sản 2017 mới nhất!